Navigatie
Bouwkundig Adviesbureau Zwanenburg Bouwkundig Adviesbureau Zwanenburg
Bouwbegeleiding tekst en bestanden

Bouwbegeleiding

Voor het realiseren van een nieuwbouw woning, renovatie of verbouwing van een bestaande woning is het raadzaam een bouwbegeleider aan te stellen. Ook voor eenvoudige en minder complexe projecten als het plaatsen van een dakkapel of een aanbouw is een bouwbegeleider aan te bevelen.

Onze bouw specialisten zijn bekend met allerhande projecten van het plaatsen van een aanbouw of dakkapel tot het realiseren van een nieuwbouw woning. Tijdens het traject van het realiseren wordt er een tijdpad gevolgd en zal er nauwlettend worden toegezien op de kosten. Meerwerk en meerkosten van materialen komen veelal voor bij het realiseren van een project. Door goede afspraken te maken met de aannemer en eventuele onderaannemers kunnen kosten overschrijdingen tijdig in beeld komen en in veel gevallen ook worden vermeden.

Wij staan u professioneel bij in het realiseren van nieuwbouw, verbouw, renovatie of aanbouw

Bij het inschakelen van een bouwbegeleider van ons bureau kunnen wij u professioneel bij staan in het realiseren van uw nieuwbouw, renovatie, verbouwing of aanbouw. Wij kennen de markt en spreken de taal van de aannemers en weten waar de zwakke punten kunnen zitten bij het realiseren van het project. Wij gaan gedegen en zorgvuldig te werk en zullen altijd de opdrachtgever betrekken bij onze contacten met de aannemer(s) en uitvoerders. Wij houden een nauwkeurig rapport bij van de ontwikkelingen en brengen tijdig verslag uit aan onze opdrachtgever. Zo kunnen meerkosten en bouwfouten vermeden worden wat tot vertraging en kosten overschrijding kan leiden. 

Uw ideeën worden omgezet in een bouwtekening en een bestek

Een project begint met een idee of een plan. Dat idee of plan wordt omgezet in een bouwtekening. Tijdens het eerste overleg zal het plan en of de aanwezige bouwtekeningen besproken worden. Ook het tijdpad en het budget wordt met u besproken. Door onze kennis en ervaring vormen wij voor u een ideale gesprekspartner om tot een gewenst resultaat te komen. Nadat u duidelijkheid hebt hoe de woning eruit gaat zien of wat er verbouwt gaat worden kan er een tekening worden gemaakt en een bestek. Het bestek beschrijft het gebruik van de materialen en de bouwwijze. Met name de detaillering is hierbij van groot belang. Hierbij kunt u denken aan klassiek of modern. Toepassing van lijstwerk, originele elementen, type dakbedekking of gebruik van natuursteen, beton en baksteen en de kwaliteit van het tegelwerk. Materiaalkeuze en bouwwijze zijn belangrijke elementen en dienen goed doordacht te worden. Een goed en zo volledig mogelijk bestek kan meerkosten in de latere bouwfase voorkomen en geeft een goed beeld van de kosten aan het begin van de bouw van bijvoorbeeld de nieuwe woning of het realiseren van een aanbouw.

Wij helpen uw graag bij uw aanvraag omgevingsvergunning bij de Gemeente

Indien een bouwkavel verkregen is of er overeenstemming is bereikt voor het realiseren van een aanbouw dan is het meestal zo dat er een omgevingsvergunning aangevraagd dient te worden bij het betreffende loket van de gemeente die over de verstrekking van de vergunningen gaat. Daarbij dient de bouwtekening en het bestek gereed te zijn ter beoordeling van de gemeente. Wij kunnen u van dienst zijn bij het aanvragen van de benodigde vergunningen. Het is niet uitgesloten dat dit traject langer kan duren dan verwacht. De besluitvorming kan soms weken en maanden duren echter er zijn wel wettelijke termijnen waarbinnen de gemeente moet reageren.

Keuze maken voor een aannemer start met het vergelijken van verschillende offertes

Na de fase van het realiseren van de bouwtekeningen en het bestek kan een geschikte aannemer gezocht worden. Daarbij is het belangrijk dat er een bedrijf gevonden wordt dat kwaliteit levert en zich kan vinden in het realiseren van het voorgenomen bouwproject. Er worden verschillende aannemers uitgenodigd voor een gesprek en het uitbrengen van een offerte. Veelal zal de hoofdaannemer onderaannemers aanstellen voor de uitvoering van gespecialiseerde werkzaamheden. Daarbij kunt u denken aan het fabriceren van de ramen en kozijnen, het aanbrengen van de verwarming of de elektrotechnische voorziening in de woning. Uiteindelijk worden de verschillende offertes ( ten minste drie) met elkaar vergeleken en besproken. Het offerte traject is een belangrijk traject omdat hier de keuze wordt gemaakt voor de aannemer die de woning of aanbouw gaat realiseren. Zodra er overeenstemming is met een aannemer en de offerte is getekend wilt u ook er zeker van zijn dat het goed zit. Wij zullen met name kijken naar het zakelijke gedeelte, de technische uitvoerbaarheid, maar ook naar het persoonlijke contact tussen uitvoerder, opdrachtgever en bouwbegeleider. Een goede, open communicatie staan wij voor, ter voorkoming van misverstanden wat tot vertraging en kosten kan leiden. Voor u is het belangrijk te weten dat wij met alle partijen vlot kunnen communiceren en afspraken kunnen maken. Wij zullen u als opdrachtgever actief betrekken en adequaat op de hoogte houden van bouwvorderingen en gesprekken met de uitvoerder. Doordat de bouwbegeleider een tijdsplanning heeft opgesteld en deze in een bouwvergadering heeft besproken met alle partijen staat min of meer de opleveringsdatum vast. De bouwbegeleider draagt zorg voor tussentijdse opleveringen waarbij betalingen aan de aannemer gedaan kunnen worden conform de afspraken. Het realiseren van een bouwproject kan alleen tot een gewenst resultaat leiden waarbij deskundigheid, discipline en samenwerking tot een eenheid zijn.

Voortgang bouwproject, bouwvergaderingen en oplevering cruciaal voor de tijdsplanning

Bouwvergaderingen en bezoeken van de bouwplaats zijn cruciaal voor het bereiken van de tijdsplanning. De meer- of minderkosten en werk worden besproken en gecommuniceerd met de opdrachtgever. De opdrachtgever wil namelijk niet voor verrassingen komen te staan of voor voldongen feiten. Zodra er kennis en informatie beschikbaar is over een eventuele wijziging, vertraging of meerkosten wordt dat direct met de opdrachtgever besproken. Bij het realiseren van de laatste fase van het bouwproject zal er een opleveringsdatum worden bepaald. De bouwbegeleider zal ook de oplevering begeleiden en pas nadat alle punten van gebreken en tekortkomingen zijn verholpen door de aannemer eindigt de betrokkenheid van de bouwbegeleider. Tijdens de opleveringskeuring wordt er een proces verbaal van oplevering gemaakt. Het proces verbaal van oplevering is een overeenkomst tussen opdrachtgever en de aannemer van het bouwproject waarbij de aannemer binnen een gestelde termijn de gebreken en tekortkomingen dient te realiseren. In de regel vindt er na de oplevering ook sleutel overdracht plaats en dient de opdrachtgever de laatste koopsom te voldoen aan de aannemer van het project. 

Vraag nu onze bouwbegeleiding aan

Bouwkundig Adviesbureau Zwanenburg logo
Bouwkundig Adviesbureau Zwanenburg

Copyright © Bouwkundig Adviesbureau Zwanenburg 2024

Designpro.nl | Sitemap | Site index | Algemene voorwaarden